​​​​Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle cliënten van Stefan Boddenberg Uitvaartbegeleiding en alle bezoekers van de website www.stefanboddenberg.nl.
Stefan Boddenberg Uitvaartbegeleiding is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. De verzamelde gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Het gebruik van persoonsgegevens
Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het beoordelen, accepteren en informeren van u als toekomstige cliënt
 • het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op de website
 • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen

Categorieën persoonsgegevens
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • uw NAW-gegevens
 • uw geboortedatum
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • uw betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
 • uw burgerservicenummer
 • eventuele andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering en afwikkeling van de uitvaart

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Stefan Boddenberg Uitvaartbegeleiding hanteert in die gevallen de wettelijke termijn.

Vragen? Ik help je graag.