• Home
 • Privacyverklaring

Privacyverklaring

0 comments

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle cliënten van Stefan Boddenberg Uitvaartbegeleiding en alle bezoekers van de website www.stefanboddenberg.nl.
Stefan Boddenberg Uitvaartbegeleiding is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. De verzamelde gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Het gebruik van persoonsgegevens
Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het beoordelen, accepteren en informeren van u als toekomstige cliënt
 • het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op de website
 • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen

Categorieën persoonsgegevens
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • uw NAW-gegevens
 • uw geboortedatum
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • uw betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
 • uw burgerservicenummer
 • eventuele andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering en afwikkeling van de uitvaart

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Stefan Boddenberg Uitvaartbegeleiding hanteert in die gevallen de wettelijke termijn.

About the Author

Follow me

Mijn missie is dat het afscheid een ultiem portret wordt van wie jouw dierbare was. Gedurende ons hele leven zijn we bezig om uiting te geven aan onze persoonlijkheid: hoe we er uitzien, het werk dat we doen, de invulling van onze vrije tijd. Toch worden er bij een uitvaart nog maar weinig mogelijkheden benut om uitdrukking te geven aan wie we werkelijk zijn. Terwijl een afscheid van een dierbare een weerspiegeling zou moeten zijn van diens leven en persoonlijkheid. Meldnummer bij overlijden: 06 83 33 48 24. Mijn werkgebied beperkt zich zeker niet tot mijn eigen woonplaats. Ik ben werkzaam in en rond de regio's Arnhem, Rheden, Zevenaar, Doetinchem en Enschede. Uiteraard kun je ook van mijn diensten gebruik maken als je buiten deze regio's woont. Voor vragen of informatie ben ik telefonisch, via sms of WhatsApp bereikbaar. Stuur je liever een e-mail? Dat kan via contact@stefanboddenberg.nl


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}